Personuppgifter

Personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Nedan följer information hur Mfin Ekonomi & Juridik AB (Mfin) hanterar och använder personuppgifter i vår verksamhet, vilka uppgifter som kan användas och hur någon kan agera om denne anser att något är felaktigt i hanteringen.

Bolags- och kontaktuppgifter

Mfin Ekonomi & Juridik AB, 556320-1341
Box 116
751 04 UPPSALA

Tel: 018-65 36 10

Fax: 018-65 36 01

E-post: inkasso@mfin.se & mfin@mfin.se

Ändamål, rättslig grund & behandling av uppgifter

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Mfin biträder sina klienter med inkasso- och ekonomitjänster. Vi är våra klienter behjälpliga med hela inkassoprocessen inklusive den summariska processen i kronofogden. Vi är även behjälpliga med ekonomitjänster, redovisning, bokföring och löner.

Vi arbetar under och följer gällande lagstiftning, bl a GDPR, Inkassolagen (1974:182) och Bokföringslagen (1999:1078).

Vi behandlar dina personuppgifter endast om laglig grund föreligger. Inkasso är en uppgift av allmänt intresse och vi får därmed behandla dina uppgifter på denna grund. Dessutom behandlar vi uppgifter för att kunna fullgöra avtal med våra klienter.

Våra uppdrag från klient grundar sig på avtal som vi ingått med våra klienter. I uppdragen sker behandling av personuppgifter. Det gäller när klienten ska få betalt för sina fordringar eller att det föreligger någon skyldighet att fullgöra något annat. Vi är även behjälpliga med uppgörelser & amorteringsplaner, anmälan och bevakning i konkurser m m. Vid uppkomna tvister biträder vi även våra klienter i domstolsprocesser.

Vi kan även behandla personuppgifter när vi är avtalspart till dig och behandlingen är nödvändig för att fullgöra åtgärder med anledning av ett sådant avtal.

Vi behandlar även personuppgifter som är kopplade till ditt ärende eller uppdrag för att uppfylla vissa förpliktelser enligt lag.

Insamling, behandling och lagring av personuppgifter

För att kunna ingå avtal och fullgöra vårt uppdrag inhämtar och behandlar vi personuppgifter, bl a bestående av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalning- och kredithistorik, inkomstuppgifter, uppgifter om mål i kronofogden och domstol.

Vi inhämtar och behandlar även uppgifter angående skuldförhållande och tillgångsförhållande och uppgifter som ligger till grund för vår klients alternativt vår egen fordran, såsom avtal, fakturor, reverser, borgensåtaganden.

I första hand inhämtas i våra uppdrag uppgifterna från vår klient. Vi kan även inhämta uppgifter från myndigheter, såsom kronofogden, domstolar, Skatteverket etc. Vi inhämtar även uppgifter från externa leverantörer till oss, såsom kreditupplysningsbolag. Vi kan även inhämta uppgifter direkt från den enskilde själv. Vi undersöker om inhämtade personuppgifterna är korrekta och arbetar mot folkbokföringen och den externa leverantören.

Vi lämnar ut personuppgifter till kronofogden, domstolar och Skatteverket samt andra myndigheter för att tillvarata våra klienters intressen enligt det avtal som föreligger mellan Mfin och klient. Vi kan också lämna ut uppgifter till klient. Dessutom kan vi lämna ut personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners, såsom kreditupplysningsföretag, delgivningsbyråer m fl. Detta kan också ske för att tillvarata våra egna intressen.

Personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålet och raderas senast 24 månader efter att ett ärende där det förekommer personuppgifter är avslutat. I förekommande fall kan uppgifter sparas längre tid, t ex om det föreligger lagkrav som kräver tillgänglighet till aktuella uppgifter. I sådant fall sparas uppgifter enligt vid var tid gällande regler för att spara sådana uppgifter.

Tredje land

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut personuppgifter till annat land, vilket normalt sker endast inom EES. Före vi eventuellt för ut uppgifter utanför EES kommer vi att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.

Registrerades rättigheter

Mfin strävar efter att all information som vi behandlar ska vara korrekt. Registrerade personer har rätt att kostnadsfritt erhålla information om de personuppgifter som vi behandlar.

Registrerad person har även

  • rätt att begära rättelse om denne anser att våra registrerade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga,
  • rätt att komplettera personuppgifterna med uppgifter som saknas,
  • rätt att begära radering eller begränsning av vår behandling av dennes personuppgifter för denne,
  • rätt att invända mot behandlingen.

Om vi utför rättelse kommer vi även att kontakta vår uppdragsgivare angående de rättade uppgifterna samt till eventuell part som mottagit de felaktiga uppgifterna.

Om någon har invändningar mot personuppgifter enligt ovan kommer Mfin att omgående pröva den aktuella invändningen. I vissa fall kan t ex inte Mfin radera uppgifter eller begränsa behandlingen då uppgifter kan behöva att sparas på grund av vårt uppdrag eller lagstiftning.

Kontakta oss

Om någon vill ha information om uppgifterna eller anser att något är felaktigt, kontakta oss då på ovan angiven e-postadress. Även vid andra frågor angående ifrågavarande information går det bra att kontakta Mfin.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet att GDPR efterlevs. Om du anser att Mfin har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Övrigt

Mfin kan komma att uppdatera dessa villkor om vi ändrar hantering av personuppgifter eller det kommer andra lagkrav och direktiv.